Search
  • kasikaralar

Yabancı Mahkemelerce Verilen İflas Kararlarının Türk Mahkemelerince Tanınması

Updated: Nov 30, 2020

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR.. 3

GİRİŞ. 4

I. GENEL OLARAK İFLÂS HUKUKU ÖZELLİKLERİ. 5

A. Takipli İflas. 6

B. Borçlunun Talebiyle Doğrudan İflas Yolu. 7

C. Alacaklının Talebiyle Doğrudan İflas Yolu. 8

II. YABANCI MAHKEMELERCE VERİLEN İFLAS KARARLARININ TANINMASI. 10

A. Ülkesellik (Yerellik) Prensibi 10

B. Evrensellik Prensibi 11

C. Türk Hukukunda Kabul Gören Sistem (Karma Sistem) 11

III. TÜRK HUKUKUNDA YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İFLAS İŞLEMLERİNDE MAHKEMENİN YETKİSİ. 13

A. Muamele Merkezi Kavramı 13

1. Tüzel Kişilerin muamele merkezi 14

2. Gerçek Kişi Tacirlerin Muamele Merkezi 15

B. İflas Davasında Türk Mahkemelerinin Uluslararası Yetkisi ile Uluslararası Yetki Anlaşması ve Tahkim Anlaşmasının İflas Davasına Etkisi 16

1. İflas Davalarında Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi 17

2. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının İflas Davasına Etkisi 19

C. Yabancı İflas Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 22

D. Yabancı İflas Kararının Tenfizinin Hukuki Sonuçları 25

SONUÇ.. 28

KAYNAKÇA.. 30

 
20 views0 comments