Search
  • kasikaralar

VARLIK BARIŞI

Updated: Nov 30, 2020

Hatırlanacağı üzere, 19 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete ‘de yayımlanan 7186 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin geçici 90 maddesinde varlık barışı düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi için tanınan ve yıl sonunda sona erecek süre, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı.

1- YURT DIŞINDAKİ VARLIKLARIN BEYANI

Yurt dışında bulunan;

Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, gerçek ve tüzel kişiler tarafından 30/06/2020 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi halinde, bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecektir.

Yurt dışından getirilen varlıklar, defter tutan mükelleflerce işletmelerine dahil edilebilecektir. Bu kapsamda yapılan işlemler dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak ve bu varlıkların daha sonra işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmayacaktır. Bu işlemler nedeniyle herhangi bir vergi alınmayacaktır. Yurt dışı varlıklar Türkiye’ye getirilmeden yurt dışından kullanılmış kredi borçlarının ödenmesinde de kullanılabilecektir.

Bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Diğer taraftan, 19/7/2019 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla varlık barışı hükümlerinden yararlanılabilecektir.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla ilgili beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecektir. Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden, vergi dairelerince %1 oranında tarh edilen vergi, söz konusu beyan süresi içerisinde banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla ödenecektir.

2- YURT İÇİNDEKİ VARLIKLARIN BEYANILARIN BEYANI

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve yurt içinde bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet, taşınmaz ve diğer sermaye piyasası araçları 30/06/2020 tarihine kadar işletme kayıtlarına dahil edilebilecektir. Bu kapsamda yapılan işlemler dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak, bu varlıkların daha sonra işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmayacaktır.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince %1 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

3- BEYAN ŞEKLİ

Gerçek veya tüzel kişilerin, yurt dışında sahip oldukları varlıklarını banka veya aracı kurumlara bildirmeleri halinde, bu bildirimlere ilave olarak vergi dairelerine de beyanda bulunmalarına gerek yoktur. Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının bu düzenleme hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Bildirimlerin, gerçek veya tüzel kişilerin yetkili kılınmış vekilleri veya kanuni temsilcileri tarafından yapılabilmesi de mümkündür. Böyle bir durumda, bankalar veya aracı kurumlar söz konusu vekil veya kanuni temsilcinin yetkili olup olmadığını kontrol etmek zorundadırlar. Türkiye bulunan ve varlık barışından yararlandırılacak varlıklar Türk lirası değerinden vergi dairelerine ilgili kod ile beyan edilecektir.

Yurt dışından varlıkların getirilmesi veya yurt içi varlıkların defterlere kaydedilmesi nedeniyle; vergi incelemesi ve tarhiyatı, herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilmeyecektir.

Av. Begüm GÜREL (LL.M) & Av. Berke KAŞIKARALAR

#lawsuits #protectyourrights #legalprotection #hukukçu #arabulucu #uzlaştırmacı #cezahukuku #bilişimhukuku #önleyicihukuk #ticarethukuku #danışmanlık #tahkim #ailehukuku #avukat #idarehukuku #yargıtay #yargıtaykararları #danıştay #anayasamahkemesi #boşanmahukuku #boşanmaavukatı #cezaavukatı #sözleşmelerhukuku

2 views0 comments