Search
  • kasikaralar

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARINA KAYIT ESNASINDA İSTENEN HEPATİT RAPORLARININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAN

Konuya başlamadan önce öncelikle 2019-2020 yılı akademik döneminde Hukuk Fakültelerini kazanan genç meslektaş adaylarımıza eğitim hayatlarında başarılar dileriz.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları:

KVKK MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin koruma kanunu madde 6/3’e göre; ilgili kişinin yukarıdaki şartlar sağlanması halinde ilgili kişinin özel nitelikli verisi işlenebilmektedir.

Kişisel sağlık verisi hakkındaki yönetmelik madde 5/3: Hiç kimse, sağlık hizmeti sunumu için gerekli olan durumlar haricinde geçmiş sağlık verilerinin dökümünü sunmaya veya göstermeye zorlanamaz.

Kişisel sağlık verisi yönetmeliğinde açıkça hiçbir bireyin sağlık verisini dökümünü sunmaya veya göstermeye zorlanamayacağı açıkça hükme bağlanmıştır.

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nin Öğrenci kayıt işlemleri Madde 22- (1) ç) Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu.

İş bu durumda Vakıf Üniversiteleri Yurtlarına veya Özel Öğrenci Yurtlarına kayıt esnasında yalnızca kalmasına elverişli olduğuna dair rapor istenmesi gerekirken aşağıda belirtilen raporlar öğrencilerden talep edilmektedir.

1- Hepatit testi (Hepatit B, Hepatit C markerleri, HbsAg, Anti HCV, HIV testini içermelidir.)

2- Tüberküloz testi (Akciğer Tüberküloz, PA Akciğer Sağlık Belgeleri Filmi ve Raporu)

İlgili kişinin rızası alınıp alınmadığı,

Rızası alınsa bile hangi kanuni gerekçe ile bu raporların talep edildiği,

Hepatit ve tüberküloz raporlarını değerlendirenlerin sır saklama yükümlüsü kişi yani doktor olup olmadığı ve bu raporları ne şekilde nasıl nerede hangi teknik tedbirlerle muhafaza edildiği,

Doktorlarla yaptığımız görüşme neticesinde hepatit marker kararı verilmesi oldukça zor olmasına rağmen, hakkında hepatit pozitif verilmiş kişinin hangi kanuni gerekçeye dayanarak konaklayacağı yere alınmayacağı kararını kimin nasıl verdiği ve bu durumun ayrımcılık oluşturup oluşturmadığı,

Bu durumda konaklayacağı yere kabul alan hepatit hastalarına ayrı bir bina/oda tahsis edilmesi durumu söz konusu olup olmadığı,

Sonuç olarak; Yukarıda istenilen raporların hukuk dışı bir talep olduğu ve yeterli teknik/idari önlemlerin alınmadığı aşikardır. Öğrencilerin Konakladığı Yurtların asıl görevinin öğrenci için yalnızca yatak hizmeti değil temizlik, koruma ve gözetim hizmetinin de verilmesi bu bağlamda kimin hepatit olduğunun önemi yerine hepatit hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla alınması gereken tedbirlerin alınmasını temenni ederiz.

.#hukukçu #arabulucu #uzlaştırmacı #cezahukuku #bilişimhukuku #önleyicihukuk #ticarethukuku #danışmanlık #tahkim #ailehukuku #avukat #idarehukuku #yargıtay #yargıtaykararları #danıştay #anayasamahkemesi #boşanmahukuku #boşanmaavukatı #cezaavukatı #sözleşmelerhukuku #bilişimavukatı #it #itlaw

3 views0 comments